Bình luận

  1. Mất mùa là tại thiên 👂 được mùa là bởi thiên tài đảng ta, 👍😭😭😭

  2. Đảng lừa người mù😭😭😭👍

  3. Cộng sản XHCN ở Việt Nam là vậy đó bà con Việt Nam ơi nếu không ác không cướp không giết không tham nhũng không sao lao không phải cộng sản độc tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *