Bình luận

  1. Núi Cô Tô linh thiêng là có. Câu chuyện này nghe hông thiết phục

  2. 02:24 ahihi :))) 🕍

  3. Đặc biệt của người dân miền núi là bịa chuyện huyền bí tài tình..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.